Nie zawsze wystarczy znać języki obce. Przez nasze biurokratyczne sito nie przejdą dowolne tłumaczenia dokumentów, umów, zaświadczeń czy zwolnień, muszą być to tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia uwierzytelnione przez uprawnionego tłumacza przysięgłego, który posiada pełnomocnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczony tekst jest opatrzony podpisem i pieczęcią nadającym mu moc prawną.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Chcąc zostać tłumaczem przysięgłym należy spełniać ściśle określone kryteria:
– posiadać obywatelstwo polskie,
– znać język polski w mowie i piśmie;
– posiadać wyższe wykształcenie;
– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
– być osobą niekaraną;
– pozytywnie zdać egzamin sprawdzający umiejętności tłumaczenia.

Następnie kandydaci zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości.
Nie jest tak łatwo stanąć przed Ministrem. Specjalny formularz należy wypełnić i przesłać do Wydziału Tłumaczy Przysięgłych. Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata 21 dni przed egzaminem, który ma formę pisemną i ustną. Egzamin jest płatny. To tak w skrócie.